امکانات مجتمع

امکانات مجتمع آموزشی آداب فرصت‌هایی را برای دانش‌آموزان فراهم می‌کند تا در مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی مشارکت کنند.

زمین چمن مصنوعی
آزمایشگاه‌های علوم
سالن گردهمایی
کارگاه‌های کامپیوتر
زمین بازی کودکان
کارگاه هنر
سالن سرپوشیده
بوفه
کلینیک
 Bootstrap